පීරු රටින් ඔබට ලැබුණ අලේ කතන්දරේ:දහසක් මල් ළමා විශේෂාංගය

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-01-21T05:45:13Z
dc.date.available 2014-01-21T05:45:13Z
dc.date.issued 1977-12
dc.identifier.citation ගොවි ජනතාව, 04(04), පි.30-31 en_US
dc.identifier.uri http://harti.nsf.ac.lk/handle/1/1140
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ:ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරිමේ ආයතනය en_US
dc.title පීරු රටින් ඔබට ලැබුණ අලේ කතන්දරේ:දහසක් මල් ළමා විශේෂාංගය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account