පෝෂණය හා ආහාර

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-02-19T04:53:30Z
dc.date.available 2014-02-19T04:53:30Z
dc.date.issued 1981-09
dc.identifier.citation ගොවි ජනතාව, 08(02), පි.8-11 en_US
dc.identifier.uri http://harti.nsf.ac.lk/handle/1/1402
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ:ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරිමේ ආයතනය en_US
dc.title පෝෂණය හා ආහාර en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account