ග්‍රාමීය/ප්‍රජා සංවර්ධන සැලැසුම් සහ කළමනාකරණය සඳහා වූ සහභාගිත්ව ක්‍රමෝපායන් පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 2005 මාර්තු 14-17:ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන වාර්තාව

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Browse

My Account