සහභාගිත්ව ගැමි පිවිසුම:ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම සහ කළමනාකරණය සඳහා ප්‍රජා සහභාගිත්ව ක්‍රමවේදය භාවිතා කිරීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 2008 ජනවාරි 16-21

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account