සයිබර් කෘෂිකාර්මික ව්‍යාප්ති ඒකකයන්හි ප්‍රගතිය හා බලපෑම පිලිබඳ අධ්‍යයනය

Show simple item record

dc.contributor.author ලුර්දු, එම්.ඩී.එස්.
dc.contributor.author හිටිහාමු, එස්.
dc.contributor.author ඈපාසිංහ, එස්.
dc.date.accessioned 2014-07-31T04:52:37Z
dc.date.available 2014-07-31T04:52:37Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation සිංහල පර්යේෂණ වාර්තා, පි.71 en_US
dc.identifier.uri http://harti.nsf.ac.lk//handle/1/2514
dc.language.iso en en_US
dc.publisher හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවිකටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණුකිරීමේ ආයතනය, කොළඹ. en_US
dc.relation.ispartofseries Acc No:23739 sin
dc.subject කෘෂිකාර්මික තොරතුරු en_US
dc.subject පරිගණක කේන්ද්‍රය en_US
dc.subject කෘෂිකාර්මික ව්‍යාප්තිය en_US
dc.title සයිබර් කෘෂිකාර්මික ව්‍යාප්ති ඒකකයන්හි ප්‍රගතිය හා බලපෑම පිලිබඳ අධ්‍යයනය en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account