ලොකු ලූණු ශීත ගබඩා කිරීම ආර්ථිකමග විමර්ශනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author ධර්මරත්න, ටී.ඒ.
dc.date.accessioned 2014-07-31T08:14:10Z
dc.date.available 2014-07-31T08:14:10Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.citation පි.08 en_US
dc.identifier.uri http://harti.nsf.ac.lk//handle/1/2533
dc.language.iso en en_US
dc.publisher හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවිකටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණුකිරීමේ ආයතනය, කොළඹ. en_US
dc.relation.ispartofseries Acc No:17437 sin
dc.title ලොකු ලූණු ශීත ගබඩා කිරීම ආර්ථිකමග විමර්ශනයක් en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account