කොබ්බෑකඩුව චින්තනය:ගරු හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ඇමතිතුමාගේ 16 වෙනි සමරු උත්සවය නිමිත්තෙන් නිකුත් කෙරෙන අනුස්මරන ලිපි සංග්‍රහය

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-07-31T08:17:10Z
dc.date.available 2014-07-31T08:17:10Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation පි.76 en_US
dc.identifier.uri http://harti.nsf.ac.lk//handle/1/2534
dc.language.iso en en_US
dc.publisher හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවිකටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණුකිරීමේ ආයතනය, කොළඹ. en_US
dc.relation.ispartofseries Acc No:17243A sin
dc.title කොබ්බෑකඩුව චින්තනය:ගරු හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ඇමතිතුමාගේ 16 වෙනි සමරු උත්සවය නිමිත්තෙන් නිකුත් කෙරෙන අනුස්මරන ලිපි සංග්‍රහය en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account