සමාජ සජීවීකරණය:1 වෙලුම

Show simple item record

dc.contributor.author පෙරේරා, අයි.ආර්.
dc.date.accessioned 2014-07-31T08:18:56Z
dc.date.available 2014-07-31T08:18:56Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation පි.232 en_US
dc.identifier.uri http://harti.nsf.ac.lk//handle/1/2535
dc.language.iso en en_US
dc.publisher හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවිකටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණුකිරීමේ ආයතනය, කොළඹ. en_US
dc.relation.ispartofseries Acc No:22265 sin
dc.subject සමාජ සජීවීකරණය en_US
dc.title සමාජ සජීවීකරණය:1 වෙලුම en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account