කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පොල් පිලිබඳ අධ්‍යයනය

Show simple item record

dc.contributor.author රත්නායක, බී.
dc.contributor.author ගොඩගේ, ඩී.
dc.date.accessioned 2014-07-31T08:21:55Z
dc.date.available 2014-07-31T08:21:55Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation පි.103 en_US
dc.identifier.uri http://harti.nsf.ac.lk//handle/1/2536
dc.language.iso en en_US
dc.publisher හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවිකටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණුකිරීමේ ආයතනය, කොළඹ. en_US
dc.relation.ispartofseries Acc No:22910 sin
dc.title කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පොල් පිලිබඳ අධ්‍යයනය en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account