කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනයේ දී තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය:වැදගත්කම හා ක්‍රියාකාරීත්වයේ දී මතුවන ගැටලු පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක විග්‍රහයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


We Want your Feedback

Browse

My Account