ජීවන සිහිනයේ මල් පිපුන මොහොතක්

Show simple item record

dc.contributor.author මානවසිංහ, යූ.
dc.date.accessioned 2013-10-23T08:05:29Z
dc.date.available 2013-10-23T08:05:29Z
dc.date.issued 1985-03
dc.identifier.citation ගොවි ජනතාව, 12(01), පි.19-22 en_US
dc.identifier.uri http://harti.nsf.ac.lk/handle/1/572
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ:ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරිමේ ආයතනය en_US
dc.title ජීවන සිහිනයේ මල් පිපුන මොහොතක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account