ශ්‍රී ලංකාවේ වැව් ගම්මාන ආශ්‍රිත ඉඩම් පරිහරණ රටාව

Show simple item record

dc.contributor.author විජයගුණවර්ධන, එස්.
dc.date.accessioned 2013-11-05T06:18:30Z
dc.date.available 2013-11-05T06:18:30Z
dc.date.issued 2009-01
dc.identifier.citation ගොවි ජනතා, 13(01), පි.20 en_US
dc.identifier.uri http://harti.nsf.ac.lk/handle/1/690
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ:ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරිමේ ආයතනය en_US
dc.title ශ්‍රී ලංකාවේ වැව් ගම්මාන ආශ්‍රිත ඉඩම් පරිහරණ රටාව en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account