කෘෂිකර්මයේ දියුණුවට වගා කාලසටහනක්

Show simple item record

dc.contributor.author යටවර, ටී.
dc.date.accessioned 2013-11-07T04:24:05Z
dc.date.available 2013-11-07T04:24:05Z
dc.date.issued 1986-06
dc.identifier.citation ගොවි ජනතාව, 13(02), පි.20-22 en_US
dc.identifier.uri http://harti.nsf.ac.lk/handle/1/695
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ:ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරිමේ ආයතනය en_US
dc.title කෘෂිකර්මයේ දියුණුවට වගා කාලසටහනක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account