අභාවයට යන කිතුල් කර්මාන්තය

Show simple item record

dc.contributor.author පතිරණ, අයි.
dc.date.accessioned 2013-12-04T09:00:53Z
dc.date.available 2013-12-04T09:00:53Z
dc.date.issued 2011-04
dc.identifier.citation ගොවි ජනතා, 15(02), පි.11-13 en_US
dc.identifier.uri http://harti.nsf.ac.lk/handle/1/863
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ:ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරිමේ ආයතනය en_US
dc.title අභාවයට යන කිතුල් කර්මාන්තය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account